Aina rekisteriseloste

AinaPay tietosuoja- ja rekisteriseloste

AinaPay Oy tietosuojaseloste

 
Rekisterinpitäjä

AinaPay Oy
Y-tunnus: 1636595-2
Parolantie 104
13130 Hämeenlinna 
PL 94, 13131 Hämeenlinna

AinaPay asiakaspalvelu: 020 155 3070

AinaPay Oy sitoutuu kunnioittamaan ja turvaamaan asiakkaidensa yksityisyyden suojaa – se on tärkeä periaate AinaPayn liiketoiminnassa.

Tämän tietosuojaselosteen tehtävänä on kertoa:

 • Miten ja mitä henkilötietoja AinaPay kerää ja miten tietoja käsitellään
 • Miten AinaPay suojaa ja turvaa henkilötiedot
 • Kenelle AinaPay luovuttaa henkilötietoja
 • Kuinka kauan AinaPay säilyttää henkilötietoja
 • Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on henkilötietojen käsittelyn suhteen.

AinaPay noudattaa henkilötietojen käsittelyssä sovellettavaa EU:n ja Suomen lainsäädäntöä sekä viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita.
AinaPay täydentää näitä tietosuojaperiaatteita mobiilimaksupalveluiden käyttöohjeissa sekä AinaPayn sopimusehdoissa.

AinaPay voi muuttaa tai päivittää tätä tietosuojaselostetta. Uusin versio on löydettävissä AinaPayn verkkosivuilta.

KERÄTTÄVÄT TIEDOT

AinaPayn keräämät henkilötiedot ovat aina asiallisesti perusteltuja ja liittyvät AinaPayn sopimusperusteisesti asiakkailleen tuottamiin mobiilimaksupalveluihin ja näitä palveluita käyttäviin henkilöihin. AinaPay kerää henkilötietoja palvelusopimuksista, maksupalveluiden käyttäjien tekemistä maksuista, asiakkaan ja maksupalveluiden käyttäjien AinaPaylle toimittamista tiedoista, palveluiden käyttämisen yhteydessä syntyvistä tiedoista tai kirjautumisista Ainapayn palveluihin.

AinaPay voi kerätä tietoja käynneistä verkkosivuilla, uutiskirje- tai muista materiaalitilauksista. Lisäksi AinaPayn kanssa palvelusopimuksen tehnyt yritys voi luovuttaa henkilötietoja omista työntekijöistään.

Nimenomaisesti muista lähteistä saatuja tietoja ovat muilta palveluntarjoajilta tai julkisesti saatavilla olevista rekistereistä saatavia tietoja esim, Suomen Asiakastieto. 

MITÄ TIETOJA AINAPAY VOI KÄSITELLÄ

AinaPay käsittelee lain sallimissa rajoissa maksupalveluiden tarjoamisen ja niiden käytön yhteydessä syntyviä mm. seuraavia tietoja.

 • Henkilön nimi ja yhteystiedot, toivottu yhteydenpitotapa
 • Pääsyn hallinnan AinaPayn palveluihin, sivustoille ja käyttöliittymiin edellyttämät rekisteröitymisen, kirjautumisen ja tunnistautumisen yhteydessä kerättävät tiedot, kuten käyttäjätunnukset ja salasanat.
 • AinaPayn asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, jotka koskevat palvelua, tuotteita ja niiden käyttäjiä, laskutukseen, luotonvalvontaan ja maksamiseen liittyvät tiedot, pankkiyhteystiedot, asiointia koskevat tiedot (valtakirjat, valtuutukset) asiakasyhteydenotot ja niihin liittyvät tallenteet (esimerkiksi puhelut, sähköpostit ja palvelupyynnöt asiakaspalvelujärjestelmään).
 • Viestintäpalveluiden ja maksupalveluiden käytön yhteydessä syntyvät tiedot (esimerkiksi puhelut, viestit ja sähköpostit ja niitä koskevat välitystiedot, tieto maksutapahtuman osapuolista, maksutapahtuman tapahtuma-aika).
 • evästeiden tms. avulla internet-selailun yhteydessä mahdollisesti kerättävät henkilötiedot.
 • AinaPayn suoramarkkinointiin liittyvät tiedot, luvat ja kiellot.

MIKSI TIETOJA KÄSITELLÄÄN

AinaPay käsittelee henkilötietoja oman liiketoimintansa harjoittamiseen ja toimintansa kehittämiseen.

Tavanomaisin peruste henkilötietojen käsittelylle on AinaPayn kanssa palveluista tehty sopimus. Lisäksi AinaPay käsittelee maksupalveluiden käytön edellyttämiä ja käytön yhteydessä syntyviä käyttäjien henkilötietoja (pääsääntöisesti matkapuhelinnumero). AinaPayn palveluiden tarjoaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen edellyttää, että AinaPay käsittelee henkilötietoja asiakas- tai sopimussuhteen hallintaan, asiakkaiden tai käyttäjien tunnistamiseen, maksutapahtumien käsittelyyn, maksutapahtumien tulouttamiseen, palvelun ja tuotteiden kehittämiseen, laadunvalvontaan, luotonvalvontaan, perintään, asiakaspalvelua ja asiakasviestintää varten, väärinkäytösten ja rikollisen toiminnan ehkäisemiseksi, sekä erilaisten vika- ja häiriötilanteiden korjaamiseen ja reklamaatioiden käsittelyyn.

AinaPay voi käsitellä henkilötietoja myös oikeutettuun etuun perustuen.

AinaPay noudattaa liiketoiminnassaan lakisääteisiä velvoitteita, joihin perustuen AinaPay käsittelee henkilötietoja. Näitä ovat esimerkiksi kirjanpito, muut sen liiketoimintaa koskevat velvoitteet sekä erityisesti maksupalvelutoimintaa koskevat viranomaisvaatimukset.

AinaPay käsittelee henkilötietoja myös henkilöiden suostumuksen perusteella.

AinaPay käsittelee kaikkia henkilötietoja vain määriteltyyn käyttötarkoitukseen ja käsittelyn vaatimassa laajuudessa.

AinaPay huolehtii palveluidensa tietoturvasta siten, että ne ovat mahdollisimman hyvin suojatut ja turvatut ulkopuoliselta tietoihin pääsyltä tai tietojen katoamiselta. Tietoturvan toteuttamiseksi AinaPay käyttää tarvittavia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun henkilötietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. AinaPay huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

AinaPay luovuttaa  henkilötietoja kolmansille osapuolille voimassa olevan lain edellyttämissä ja sallimissa tilanteissa. Pääasiassa AinaPay luovuttaa tietoja toimivaltaisille viranomaisille (esimerkiksi Viestintävirasto, finanssivalvonta, poliisi) ja alihankkijoille (sisältäen muut teleyritykset), jotka osallistuvat AinaPayn palveluiden tuottamiseen. Aina huolehtii alihankkijoiden tietojen käsittelystä, kuin omasta toiminnastaan ja vastaa asiakkailleen myös alihankkijoiden osalta tapahtuvasta tietojen käsittelystä.

AinaPay luovuttaa tietoja myös AinaGroup-konserniin kuuluville yhtiöille.

AinaPayn alihankkijoina toimivat yritykset ovat pääsääntöisesti suomalaisia, tai  Euroopan Unionin alueella toimivia. Jos AinaPay siirtää tietoja EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle, AinaPay varmistaa sopimuksin, että siirrot toteutetaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

AinaPay voi luovuttaa henkilötietoja liiketoimintajärjestelyjen yhteydessä (liiketoimintakaupat, sulautumiset yms. yritysten väliset järjestelyt).

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

AinaPay säilyttää henkilötietoja lain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellytysten mukaisesti. Tietoja säilytetään vain niin kauan, kuin se on tarpeen. AinaPay ei säilytä vanhentuneita tai toiminnan kannalta tarpeettomia tietoja. Tietoja säilytetään AinaPayn ja asiakkaan välisen sopimussuhteen voimassaoloajan ja sopimuksen päättymisen jälkeen lakisääteisen ja sopimukseen mahdollisesti liittyvien keskeneräisten asioiden hoitamisen edellyttämän ajan.

Pääsääntöisesti tietojen säilytysaika asiakassuhteen päättämisen jälkeen on 90 vuorokautta – 3 vuotta asiakassuhteen päättymisestä laskettuna.

OIKEUDET AINAPAYN REKISTERÖIMIIN TIETOIHIN

AinaPayn rekisteröimällä henkilöllä on:

 • Oikeus saada pääsy tietoihin ja oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Jos edellisestä tarkastuspyynnöstä on kulunut vähemmän kuin kuusi kuukautta, AinaPay voi periä tarkastuspyynnöstä määrittämänsä maksun. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti AinaPayn tätä tarkoitusta varten laatimalla asiakirjalla.
 • Oikeus antaa ja peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus antaa tai peruuttaa suostumus milloin tahansa.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen ja puutteellisten tietojen täydentämiseen
 • Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • Oikeus tulla unohdetuksi, jolloin AinaPay poistaa tiedot tietosuoja-asetuksessa todettujen edellytysten täyttyessä.
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Jos AinaPay toimii tämän tietosuojaselosteen tai voimassaolevan lain vastaisesti, rekisteröity voi reklamoida asiasta AinaPaylle (rekisterinpitäjän yhteystiedot yllä). Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, joka valvoo henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta tai viestintävirastolle, joka valvoo välitystietojen käsittelyn lainmukaisuutta Suomessa.  

Henkilötietojen luovuttaminen saattaa olla edellytyksenä AinaPayn palveluiden käytölle. Tietojen luovuttaminen ei ole pakollista, mutta tällöin kaikkia AinaPayn palveluita ei välttämättä voi käyttää.

AinaPay Oy:n mobiilimaksupalveluiden asiakasrekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 §:n mukainen rekisteriseloste sekä ohjeet rekisteröidyn tarkastus- ja kielto-oikeuden käyttämiseksi.

REKISTERINPITÄJÄ

AinaPay Oy
Y-tunnus: 1636595-2
Parolantie 104
13130 Hämeenlinna 
PL 94, 13131 Hämeenlinna

AinaPay asiakaspalvelu: 020 155 3070
www.aina.fi/palvelut/maksupalvelut-ainapay
Rekisteriasioista vastaava henkilö: Jarkko Rainio 

Rekisterin nimi

AinaPay Oy:n mobiilimaksupalveluiden asiakasrekisteri 

Rekisterin pitämisen peruste

Asiakassuhteen perusteella tai rekisteröidyn suostumuksella tapahtuva AinaPay Oy:n mobiilimaksupalveluihin liittyvä henkilötietojen käsittely. Tietoja käsitellään myös AinaPay Oy:n mobiilimaksupalvelua tarjoavien kolmansien tahojen kanssa tehtyjen sopimusten perusteella. 

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä ylläpidetään ja rekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään AinaPay Oy:n mobiilimaksupalvelun asianmukaisen toimivuuden varmistamiseksi.AinaPay Oy käyttää rekisterissä olevia tietoja seuraavien tehtäviensä hoidossa:
1. AinaPay Oy hyödyntää rekisteriä mobiilimaksutapahtumien todentamiseen ja varmentamiseen.
2. AinaPay Oy ottaa vastaan ja käsittelee asiakkaiden mobiilimaksujen väärinkäytöksiä koskevia ilmoituksia ja tarvittaessa selvittää asiakkaan pyynnöstä tämän matkapuhelinliittymälaskulle kirjatut mobiilimaksuveloitukset. Väärinkäytösten estämiseksi AinaPay Oy voi tarvittaessa estää oman palvelunsa käytön tietystä matkapuhelinliittymänumerosta
3. AinaPay Oy voi asettaa mobiilimaksulla ostettavien tuotteiden määriä koskevia ostorajoja. Tällaiset ostorajat voivat perustua esimerkiksi AinaPay Oy:n ja mobiilimaksulla ostettavien tuotteiden myyjäyhtiöiden välisiin sopimuksiin, viranomaisten määräyksiin tai alaikäisen matkapuhelinliittymänkäyttäjän huoltajan vaatimukseen.
4. AinaPay Oy:n tehtäviin kuuluu myös aktiivinen asiakassuhteiden hoito, mobiilimaksupalvelujen kehittäminen, tarjoaminen ja markkinointi sekä palveluun liittyvistä asiakkaiden kannalta tärkeistä tiedoista informoiminen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin talletetaan seuraavia tietoja:

- Palvelunkäyttäjän matkapuhelinnumero ja matkapuhelinoperaattori.
- Tapahtumatiedot tehdyistä ostoksista.
- Mahdolliset palvelun käytön estot ja/tai rajoitukset.
- Mahdolliset palvelunkäyttäjältä saadut suoramarkkinointiluvat/-kiellot.

Lisäksi rekisteriin voidaan palvelunkäyttäjän ja alaikäisen palvelunkäyttäjän huoltajan nimenomaisella suostumuksella, ilmoituksella ja/tai pyynnöstä tallettaa palvelun käyttöä, palvelun käyttöön liittyviä yhteydenottoja, suora- tai muuta markkinointia ja/tai palvelun kehittämistä varten yksi tai useampi seuraavista palvelunkäyttäjää koskevista henkilötiedoista:

- ikä
- etunimi
- sukunimi
- sähköpostiosoite
- lähiosoite
- muu puhelinnumero
- ammatti
- yritys
- kotipaikka
- mahdollinen palvelukäyttäjän AinaPay Oy:n palveluihin liittyvä käyttäjätunnus ja salasana.

Säännönmukaiset tietolähteet

Palvelunkäyttäjän matkapuhelinnumero, operaattoritieto ja maksutapahtumia koskevat tiedot kerätään palvelun käytön yhteydessä automaattisesti joko operaattorilta tai suoraan palvelunkäyttäjänä olevalta asiakkaalta riippuen kutakin ostopaikkaa koskevasta AinaPay Oy:n teknisestä ratkaisusta. Tietoja saadaan myös kolmansilta mobiilimaksupalvelua tarjoavilta tahoilta.

Mahdolliset palvelun käytön estoa koskevat pyynnöt saadaan suoraan AinaPay Oy:n asiakkaalta tai asiakkaana olevan alaikäisen palvelunkäyttäjän huoltajalta.Mahdolliset palvelun käytön ostorajoituksia koskevat tiedot/pyynnöt saadaan mobiilimaksulla myytävien tuotteiden myyjäyhtiöiltä ja/tai alaikäisten asiakkaiden huoltajilta.

Palvelun käyttöä, palvelun käyttöön liittyviä yhteydenottoja sekä suora- tai muuta markkinointia ja palvelun kehittämistä varten tallennetut tiedot (ikä, etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, lähiosoite, muu puhelinnumero, telefaxnumero, ammatti, yritys, kotipaikka, mahdollinen palvelukäyttäjän AinaPay Oy:n palveluihin liittyvä käyttäjätunnus ja salasana) saadaan suoraan palvelunkäyttäjältä ja alaikäisen palvelunkäyttäjän huoltajalta.

Henkilötietoja voidaan tarvittaessa hankkia ja päivittää myös Väestörekisteristä, Suomen Suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekisteristä ja muista vastaavista rekistereistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteröityjä tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta millekään ulkopuoliselle taholle eikä myöskään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Manuaalista aineistoa ei ole. AinaPay Oy:n mobiilimaksupalveluiden asiakasrekisterin tiedot sijaitsevat AinaPay Oy:n palvelimilla, joita valvoo ja ylläpitää AinaCom Oy. Fyysisen suojauksen toteuttajana toimii AinaCom Oy. Järjestelmät ovat lukitussa laitetilassa. Laitetilaan on pääsy vain määrätyillä AinaCom Oy:n henkilöillä. Rekisterin käyttöoikeus on AinaPay Oy:n palveluksessa olevilla nimetyillä henkilöillä, jotka ovat allekirjoittaneet vaitiolovelvollisuuden koskien kaikkea rekisterin sisältämää tietoa, joita he työssään käsittelevät.

Informointi tietojen käsitelystä

AinaPay Oy:n mobiilimaksupalvelupaikoilla on palvelunkäyttäjien nähtävänä seuraavat ilmoitukset:

 • Mobiilimaksupalvelun toteuttaa AinaPay Oy.
 • Palvelunkäyttäjä on asiakassuhteessa AinaPay Oy:n kanssa.
 • Palvelunkäyttäjä voi olla asiakassuhteessa myös kolmannen mobiilimaksupalvelua tarjoavan tahon kanssa.
 • Palvelunkäyttäjän puhelinnumero ja tehdyt ostokset rekisteröityvät AinaPay Oy:n maksuttomaan asiakasrekisteriin.
 • Rekisteröinnin tarkoitus on palvelun asianmukaisen toiminnan varmistaminen.

Tarkastus - ja kielto-oikeus

AinaPay Oy:n mobiilimaksupalvelun käyttäjällä on henkilötietolain 26 § ja 30 §:n mukainen oikeus tarkastaa rekisteritietonsa ja kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suora- tai muuta markkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Tarkastus- ja kielto-oikeutta koskevat pyynnöt tulee esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona alla olevassa osoitteessa tai lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla osoitteella:

AinaPay Oy
Rekisteriasioista vastaava henkilö/Jarkko Rainio
Parolantie 104
13130 Hämeenlinna 

Lisätietoja ja -ohjeita tarkastus- ja/tai kielto-oikeuden käytöstä voi pyytää myös puhelimitse rekisteriasioista vastaavalta henkilöltä:
puh. 020 155 3070.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteutus

AinaPay Oy oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan rekisteröinnin tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröityjen tietojen korjaamista, poistamista ja täydentämistä koskevat tiedot osoitetaan edellä mainitulle AinaPay Oy:n asiakasrekisteristä vastaavalle henkilölle edellä mainittuun osoitteeseen tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

AinaPay Oy huolehtii siitä, ettei tällainen tieto rekisterinpitäjän oman toiminnan seurauksena leviä, jos tieto voi vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuksiaan.

Mikäli AinaPay Oy katsoo, ettei se ole velvollinen hyväksymään rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, se antaa päätöksestä rekisteröidylle kirjallisen perustellun selvityksen ja ilmoituksen siitä, että rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.