Aina rekisteriseloste

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste AinaCom Oy

Rekisterinpitäjä

Telia Communication Oy
Vanajantie 7
13130 Hämeenlinna 
PL 94, 13131 Hämeenlinna

Telia Communication vaihde: 075 755 2000
Tietosuojavastaava: Petri Regina
Sähköposti: tietosuoja@aina.fi

Telia Communication Oy sitoutuu kunnioittamaan ja turvaamaan asiakkaidensa yksityisyyden suojaa – se on tärkeä periaate Telia Communicationin liiketoiminnassa.

Tämän tietosuojaselosteen tehtävänä on kertoa:

 • Miten ja mitä henkilötietoja Telia Communication kerää ja miten tietoja käsitellään
 • Miten Telia Communication suojaa ja turvaa henkilötiedot
 • Kenelle Telia Communication luovuttaa henkilötietoja
 • Kuinka kauan Telia Communication säilyttää henkilötietoja
 • mitä oikeuksia rekisteröidyllä on henkilötietojen käsittelyn suhteen.

Telia Communication noudattaa henkilötietojen käsittelyssä sovellettavaa EU:n ja Suomen lainsäädäntöä sekä viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita.
Telia Communication täydentää tätä tietosuojaselostetta palvelukuvauksissa ja yleisissä sopimusehdoissa. Palvelukuvaukset ovat saatavilla pyynnöstä ja yleiset sopimusehdot ovat saatavilla verkkosivullamme.

Telia Communication voi muuttaa tai päivittää tätä tietosuojaselostetta. Uusin versio on löydettävissä Telia Communicationin verkkosivuilta.

KERÄTTÄVÄT TIEDOT

Telia Communicationin keräämät henkilötiedot ovat Telia Communication asiallisesti perusteltuja ja liittyvät useimmiten asiakkaalla palvelusopimuksen perusteella käytössä oleviin Telia Communicationin palveluihin. Telia Communication kerää henkilötietoja palvelusopimuksista, asiakkaan tekemistä tilauksista, asiakkaan Telia Communicationille toimittamista tiedoista, palveluiden käyttämisen yhteydessä syntyvistä tiedoista tai kirjautumisista Telia Communicationin palveluihin.

Telia Communication voi kerätä henkilötietoja mm. seuraavista lähteistä:

Henkilöltä itseltään: asioinnista Telia Communicationin kanssa ja yhteydenotoista, ostoista tai palvelutilauksista, palveluiden pääsyn hallinnasta (rekisteröitymiset ja kirjautumisen palveluihimme), käynneistä verkkosivuilla, uutiskirje- tai muista materiaalitilauksista, vastauksista kyselyihin ja tutkimuksiin. Lisäksi Telia Communicationin kanssa palvelusopimuksen tehnyt yritys luovuttaa henkilötietoja omista työntekijöistään.

Telia Communication käsittelee lain sallimissa rajoissa esimerkiksi viestintäpalveluiden, verkkopalveluiden ja sovellusten käytön yhteydessä syntyviä tietoja.

Nimenomaisesti muista lähteistä saatuja tietoja, kuten muilta palveluntarjoajilta tai julkisesti saatavilla olevista rekistereistä esim. Suomen Asiakastiedolta.

MITÄ TIETOJA TELIA COMMUNICATION VOI KÄSITELLÄ

Telia Communication voi käsitellä seuraavia henkilötietoja ja viestinnän välitystietoja:

 • Henkilön nimi ja yhteystiedot, toivottu yhteydenpitotapa.
 • Henkilötunnus, jos se on tarpeen sopimuksen yksilöivänä tietona tai palveluiden siirtoa (esimerkiksi matkapuhelinnumeron siirtäminen) koskevissa tapauksista.
 • Pääsyn hallinnan Telia Communication palveluihin, sivustoille ja käyttöliittymiin edellyttämät rekisteröitymisen, kirjautumisen ja tunnistautumisen yhteydessä kerättävät tiedot, kuten käyttäjätunnukset ja salasanat.
 • Telia CommunicationIn asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, jotka koskevat palvelua, tuotteita ja niiden käyttäjiä, laskutukseen, luotonvalvontaan ja maksamiseen liittyvät tiedot, pankkiyhteystiedot, asiointia koskevat tiedot (valtakirjat, valtuutukset) asiakasyhteydenotot ja niihin liittyvät tallenteet (esimerkiksi puhelut, sähköpostit ja palvelupyynnöt asiakaspalvelujärjestelmään).
 • Viestintäpalveluiden ja muiden palveluiden käytön yhteydessä syntyvät tiedot (esimerkiksi puhelut, viestit ja sähköpostit ja niitä koskevat välitystiedot, tieto viestinnän osapuolista, yhteyden tapahtuma-aika, tiedonsiirtoprotokolla, ja päätelaitetta koskeva tieto).
 • Evästeiden tms. avulla internet-selailun yhteydessä mahdollisesti kerättävät henkilötiedot.
 • Telia CommunicationIn järjestämiin tapahtumiin, kilpailuihin ja arvontoihin ilmoittautumisen yhteydessä kerättävät tiedot.
 • Telia CommunicationIn suoramarkkinointiin liittyvät tiedot, luvat ja kiellot.

MIKSI TIETOJA KÄSITELLÄÄN

Telia Communication käsittelee henkilötietoja oman liiketoimintansa harjoittamiseen ja toimintansa kehittämiseen.

Tavanomaisin peruste henkilötietojen käsittelylle on Telia CommunicationIn kanssa palveluista tehty sopimus. Telia Communication käsittelee henkilö- ja välitystietoja viestintäpalveluiden osalta viestinnän välittämiseksi, palveluiden mahdollistamiseksi ja tietoturvasta huolehtimiseksi. Telia CommunicationIn palveluiden tarjoaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen edellyttää, että Telia Communication käsittelee henkilötietoja asiakas- tai sopimussuhteen hallintaan, asiakkaiden tai käyttäjien tunnistamiseen, tilausten käsittelyyn ja toimittamiseen, laskuttamiseen, palvelun ja tuotteiden kehittämiseen, laadunvalvontaan, luotonvalvontaan, perintään, asiakaspalvelua ja viestintää varten, väärinkäytösten ja rikollisen toiminnan ehkäisemiseksi, tilastointia varten sekä erilaisten vika- ja häiriötilanteiden korjaamiseen ja reklamaatioiden käsittelyyn.

Telia Communication voi käsitellä henkilötietoja myös oikeutettuun etuun perustuen.

Telia Communication noudattaa liiketoiminnassaan lakisääteisiä velvoitteita, joihin perustuen Telia Communication käsittelee henkilötietoja. Näitä ovat esimerkiksi kirjanpito, muut liiketoimintaa koskevat velvoitteet sekä erityisesti teletoimintaa koskevat viranomaisvaatimukset.

Telia Communication käsittelee henkilötietoja myös henkilöiden suostumuksen perusteella.

Telia Communication käsittelee kaikkia henkilötietoja vain määriteltyyn käyttötarkoitukseen ja sen vaatimassa laajuudessa.

Telia Communication huolehtii palveluidensa tietoturvasta siten, että ne ovat mahdollisimman hyvin suojatut ja turvatut ulkopuoliselta tietoihin pääsyltä tai tietojen katoamiselta. Tietoturvan toteuttamiseksi Telia Communication käyttää tarvittavia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun henkilötietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Telia Communication huolehtii siitä että tallennettuja tietoja sekä käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Telia Communication toivoo myös palveluidensa käyttäjien noudattavan huolellisesti palveluiden käyttöön liittyviä tietoturvaohjeita.

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Telia Communication luovuttaa  henkilötietoja kolmansille osapuolille voimassa olevan lain edellyttämissä ja sallimissa tilanteissa. Pääasiassa Telia Communication luovuttaa tietoja toimivaltaisille viranomaisille (esimerkiksi Viestintävirasto, poliisi) ja alihankkijoille (sisältäen muut teleyritykset), jotka osallistuvat Telia CommunicationIn palveluiden tuottamiseen. Telia Communication huolehtii alihankkijoiden tietojen käsittelystä, kuin omasta toiminnastaan ja vastaa asiakkailleen myös alihankkijoiden osalta tapahtuvasta tietojen käsittelystä.

Telia CommunicationIn alihankkijoina toimivat yritykset ovat pääsääntöisesti suomalaisia, tai  Euroopan Unionin alueella toimivia. Jos Telia Communication siirtää tietoja EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle, Telia Communication varmistaa sopimuksin, että siirrot toteutetaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Telia Communication luovuttaa henkilötietoja (esimerkiksi nimi, puhelinnumero ja osoite) julkaistavaksi julkisissa yhteystietopalveluissa (sähköiset hakemistopalvelut tai puhelinluettelo) lain edellyttämällä tavalla. Asiakas voi kieltää tietojen julkaisun yhteystietopalveluissa.

Telia Communication voi luovuttaa henkilötietoja liiketoimintajärjestelyjen yhteydessä (liiketoimintakaupat, sulautumiset yms. yritysten väliset järjestelyt).

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Telia Communication säilyttää henkilötietoja lain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellytysten mukaisesti. Tietoja säilytetään vain niin kauan, kuin se on tarpeen. Telia Communication ei säilytä vanhentuneita tai toiminnan kannalta tarpeettomia tietoja. Tietoja säilytetään Telia CommunicationIn ja asiakkaan välisen sopimussuhteen voimassaoloajan ja palvelusopimuksen päättymisen jälkeen lakisääteisen ja palvelusopimukseen mahdollisesti liittyvien keskeneräisten asioiden hoitamisen edellyttämän ajan.

Pääsääntöisesti tietojen säilytysaika asiakassuhteen päättämisen jälkeen on 90 vuorokautta – 3 vuotta asiakassuhteen päättymisestä laskettuna.

Anonymisoidun tiedon säilyttämiseen ei kohdistu vastaavia rajoituksia.

OIKEUDET TELIA COMMUNICATIONIN REKISTERÖIMIIN TIETOIHIN

Telia Communicationin rekisteröimällä henkilöllä on:

 • Oikeus saada pääsy tietoihin ja oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Jos edellisestä tarkastuspyynnöstä on kulunut vähemmän kuin kuusi kuukautta, Telia Communication voi periä tarkastuspyynnöstä määrittämänsä maksun. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti Telia Communicationin tätä tarkoitusta varten laatimalla asiakirjalla. Löydät asiakirjan täältä pdf:nä.
 • Oikeus antaa ja peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus antaa tai peruuttaa suostumus milloin tahansa.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen ja puutteellisten tietojen täydentämiseen
 • Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • Oikeus tulla unohdetuksi, jolloin Telia Communication poistaa tiedot tietosuoja-asetuksessa todettujen edellytysten täyttyessä.
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Jos Telia Communication toimii tämän tietosuojaselosteen tai voimassaolevan lain vastaisesti, rekisteröity voi reklamoida asiasta Telia Communicationille (rekisterinpitäjän yhteystiedot yllä). Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, joka valvoo henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta tai Viestintävirastolle, joka valvoo välitystietojen käsittelyn lainmukaisuutta Suomessa.  

Henkilötietojen luovuttaminen saattaa olla edellytyksenä Telia Communicationin palveluiden käytölle. Tietojen luovuttaminen ei ole pakollista, mutta tällöin Telia Communication ei välttämättä voi toteuttaa kaikkia palveluitaan tai palvelutoiminnallisuuksia.